คณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูนครนายก จำกัด ชุดที่ 64 ปี 2566

นายธนะบูลย์ สหัสสานนท์
ประธานกรรมการ

นายวีระศิลป์ ทรัพย์มูล
รองประธานกรรมการ

นายพิพัฒน์ บุญเคลิ้ม
รองประธานกรรมการ

นายสมนึก เกตุไทย
กรรมการและเหรัญญิก

นายธาตรี อินยะฤทธิ์
กรรมการและเลขานุการ

นายสมชาย พรเชนศวรพงศ์
กรรมการ

นายสุราช หงษ์ทอง
กรรมการ

นางชนันรัตน์ วิจิตรโท
กรรมการ

นายประจักษ์ ปราบพาล
กรรมการ

นายรังสิวุฒิ ป่าโสม
กรรมการ

นายจรุญ ทองอินทร์
กรรมการ

นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์
กรรมการ

นางพัชรา ศรีคำ
กรรมการ

นางเยาวลักษณ์ ชื่นอารมย์
กรรมการ

นายจำเริญ พงษ์สมร
กรรมการ

นายสมคิด คงชุ่ม
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางบุญณิศา มะสิโกวา
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์
ผู้ตรวจสอบกิจการ