คำขอผ่อนผัน
แบบขอผ่อนผันกรณีเกษียณอายุราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.67 KB
แบบขอผ่อนผันกรณีลาออกจากราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.47 KB