ระเบียบ
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนหน่วยงานที่หักเงินสมาชิกให้แก่สหกรณ์ พ.ศ.2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 344.08 KB
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก พ.ศ.2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 631.17 KB
ระเบียบการบริหารพัสดุ พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1022.79 KB
ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ.2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.45 MB
ระเบียบว่าด้วยการจ้างทนายความและผู้ดำเนินการทางกฎหมาย พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.1 MB
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 693.97 KB
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.6 MB
ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.77 MB
ระเบียบว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 302.88 KB
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 656.6 KB
ระเบียบว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 652.69 KB
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.99 MB
ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นในสหกรณ์ พ.ศ.2563 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 392.31 KB
ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้นในสหกรณ์ พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 802.22 KB
ระเบียบว่าด้วยค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยประชุม ในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงานที่หักเงินสมาชิกให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 839.59 KB
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 914.63 KB
ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 929.38 KB
ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 902.97 KB
ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จำกัด พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.54 MB
ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ระเบียบว่าด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 897.16 KB
ระเบียบว่าด้วยเงินขวัญถุง พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 474.45 KB
ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.22 MB
ระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ระเบียบว่าด้วยเงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ถึงแก่กรรม พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิก พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ระเบียบว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.24 MB
ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิก พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 748.46 KB
ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.86 MB
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ระเบียบว่าด้วยกองทุนค้ำประกันสินเชื่อ พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.3 MB