ประกาศ
ประกาศกู้สามัญรวมหนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 608.03 KB
ประกาศ เรื่อง การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก พ.ศ.2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 400.67 KB
กู้สามัญรวมหนี้วัยเกษียณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 593.79 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา กลุ่มเมือง 1 ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.55 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา กลุ่มเมือง 2 ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.51 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา กลุ่มเมือง 3 ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 127.45 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา กลุ่มเมือง 4 ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.48 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา กลุ่มเมือง 5 ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 190.97 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา กลุ่มเมือง 6 ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.78 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา กลุ่มเมือง 7 ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 149.24 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา กลุ่มบ้านนา 1 ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.2 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา กลุ่มบ้านนา 2 ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 144.8 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา กลุ่มบ้านนา 3 ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 133.24 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา กลุ่มองครักษ์ 1 ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.78 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา กลุ่มองครักษ์ 2 ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 131 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา กลุ่มองครักษ์ 3 ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.43 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา กลุ่มปากพลี ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.35 KB
ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการและผู้ตรวจ ปี 66 - 67
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.51 MB
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.01 MB
ประกาศเงินกู้สามัญเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.57 KB
ประกาศผลการคัดเลือก จนท.รักษาความปลอดภัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.41 KB
ประกาศรับสมัครขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95.17 KB
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 770.54 KB
ประกาศนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล CCTV
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 311.07 KB
ประกาศนโบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 367.32 KB
ประกาศหลักเกณฑ์การให้กู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.51 KB
ประกาศเงินกู้สู้ภัยโควิด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 614.91 KB
ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 210.03 KB
ประกาศกู้สามัญรวมหนี้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 290.05 KB
ประกาศกู้สามัญรวมหนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 576.04 KB
ประกาศการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 368.27 KB
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจาก ชสอ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.01 KB
ประกาศผลการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ปี 2565 - 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 897.82 KB
ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ปี 65 -66 (เพิ่มเติม)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 162.25 KB
ประกาศสถานที่ลงคะแนนสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ปี 65 - 66
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 618.95 KB
ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ปี 65 -66
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.1 MB
ประกาศงดรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ 3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.22 KB
ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกสมาชิกที่ได้รับทุนบุตรสมาชิกปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ประกาศโครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด - 19 พ.ศ.2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ประกาศการขยายระยะเวลาโครงการกู้สามัญรวมหนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 707.21 KB
ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 574.51 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งผู้จัดการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 289.1 KB
ประกาศการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งผู้จัดการจากตำแหน่งรองผู้จัดการ ขึ้นเป็นผู้จัดการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.85 KB
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งรองผู้จัดการขึ้นเป็นผู้จัดการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.76 KB
ประกาศแต่งตั้งอนุกรรมการประเมินเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งรองผู้จัดการขึ้นเป็นผู้จัดการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 196.01 KB
ประกาศกำหนดปฏิทินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตำแหน่งรองผู้จัดการขึ้นเป็นผู้จัดการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 184.06 KB
ประกาศการปฏิบัติงานในสำนักงานและที่บ้าน (Work from Home)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 616.88 KB
ประกาศหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สส.สท.)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ประกาศการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัย COVID - 19 ระลอกใหม่
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 360.81 KB
ประกาศการขยายระยะเวลาโครงการกู้สามัญรวมหนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 644.31 KB
ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สอ.ครูนครนายก จำกัด ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 354.59 KB
ประกาศผู้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ครูนครนายก จำกัด ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 261.93 KB
ประกาศรับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 615.71 KB
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 675.02 KB
ประกาศโครงการกู้สามัญรวมหนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 717.83 KB
ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกสมาชิกที่ได้รับทุนบุตรสมาชิกปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.81 MB
ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปี2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 917.56 KB
ประกาศขยายระยะเวลาการยื่นขอพักชำระหนี้เพิ่มอีก 1 เดือน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.19 KB
ประกาศการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัย COVID-19
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 565.03 KB
ประกาศการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 390.97 KB
ประกาศหลักเกณฑ์การให้กู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.41 MB
ประกาศการซื้อหุ้นระหว่างเดือนสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 313.22 KB
ประกาศ ให้ผู้ค้ำประกันและคู่สมรส (ถ้ามี) ต้องลงลายมือชื่อในสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้รับเรื่อง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 387.72 KB
ประกาศการกำหนดวงเงินให้กู้สำหรับสมาชิกก่อนการเกษียณอายุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 563.27 KB
ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนที่เสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจาก ชสอ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 230.04 KB
ประกาศการถือหุ้นสำหรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 276 KB