อัตราดอกเบี้ย / ประเภทเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
 
### ออมทรัพย์พิเศษ 3  งดรับฝากตั้งแต่  1  กันยายน  2564
### โทร 0 3731 1293  โทรสาร 0 3731 1298
### ถอนเกิน 200,000 บาท โปรดแจ้งก่อน 1 วัน
ประเภทเงินฝาก